Algemene ledenvergadering

0 / 1195

Uitnodiging ALV.
Op 16 oktober zullen wij een algemen ledenvergadering (ALV) houden bij
KC Zoetermeer, Dr J W Paltelaan 107 Vernedesportpark.
Aanvang 13.00 uur.

Convocatie voor de Algemene Vergadering van Bulldog Club Nederland.

Agenda:
 

1. Opening door de voorzitter (Ad Interim)
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen van het aantal stemgerechtigde leden
4. Verkiezing  bestuursleden, aangemeld hebben zich
mevr. T. Minnaard (voorzitter) en, mevr. P. van de Poll (secretaris)
    Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen door stemgerechtigde leden.
    De voordracht moet ten minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur
    worden ingediend.

5. Vaststelling van de notulen  ALV april 2016
6. Voorstel en verkiezing tot wijziging van Fokreglement i.v.m.NEK
7. Jaarverslag penningmeester 2016 met o.a. balans en V&W rekening,
begroting 2017
8. Benoeming kascommissie (indien gewenst).
9. Verslag KCM 2016
10.Rondvraag.
11.Sluiting ALV

Wij hopen natuurlijk op uw komst.

Share Button