huishoudelijk reglement


ARTIKEL 1. TOELATING VAN DEELNEMERS

 • 1.1 Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke dan wel online aanmelding hun naam, adres, postcode, woonplaats en E-mail adres
 • 1.2 Bij gemotiveerde bezwaren omtrent de toelating van de leden genoemd onder 1, overweegt het bestuur deze bezwaren bij zijn beslissing over de toelating.
 • 1.3 De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating zo spoedig mogelijk digitaal aan de betrokkene mee. In geval van toelating
  wordt op verzoek een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement bijgevoegd.

ARTIKEL 2. ONTZETTING

 • 2.1 Indien het bestuur voornemens is, een besluit tot schorsing of ontzetting te nemen,overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van de statuten, dan stelt het bestuur de betrokken deelnemer tijdig tevoren digitaal of schriftelijk van dit voornemen in kennis.
 • 2.2 In het geval van ontzetting zal er geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde donaties/bijdragen.

ARTIKEL 3. HET BESTUUR

 • 3.1 De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van, en de goede gang van zaken in de vereniging.Hij leidt de vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving. Hij handhaaft de orde in de vergadering.
 • 3.2 De secretaris voert de correspondentie van de stichting, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling aan het bestuur voor. Hij maakt, de notulen van de bestuursvergaderingen, of stelt hiervoor iemand aan. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering aan alle bestuursleden en neemt de eventueel door het
  bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten Hij doet
  mededeling van alle ingekomen brieven aan het bestuur. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere
  bestuursleden ingekomen, brieven worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden. Hij draagt zorg voor het
  voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage
 • 3.3 De penningmeester ziet toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse geldelijke bijdrage/contributie van de deelnemers. Hij behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald. Hij is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te
  ondertekenen. Hij houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de
  uitvoering van de vereniging. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester bevoegd zijn tot het doen van
  ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden, in de boeken der vereniging worden verantwoord. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris en of penningmeester door een ander
  lid van het bestuur of onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris en of penningmeester, door een deelnemer buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werk­verdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.

ARTIKEL 4. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

 • 4.1 Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging geordend aan zijn
  opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan deze termijn verlengen.

ARTIKEL 5. COMMISSIES

 • 5.1 De leden van commissies worden schriftelijk door het bestuur benoemd. Zij kunnen ten allen tijde door het bestuur worden geschorst en
  ontslagen.
 • 5.2 Een door het bestuur ingestelde commissie kan ten allen tijde door het bestuur worden opgeheven.

ARTIKEL 6. VERGADERINGEN – STEMMINGEN

 • 6.1 Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.
 • 6.2 Stemmen over personen geschiedt te allen tijde schriftelijk.

ARTIKEL 7. ORDE

 • 7.1 Het bestuur kan aan een deelnemer dat ter bijeenkomst of evenement onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende evenement of bijeenkomst verder het woord te voeren.
 • 7.2 Bij herhaald wangedrag kan het bestuur de deelnemer het recht ontnemen de bijeenkomst of evenement verder bij te wonen en kan eventueel leiden tot ontzegging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 2.

ARTIKEL 8. REPRESENTATIE

 • 8.1 De deelnemers wekken tegenover derden niet de indruk dat zij de vereniging representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.

ARTIKEL 9. ORGAAN VAN DE VERENIGING

 • 9.1 Het bestuur bevordert, dat tenminste 4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief als orgaan van de stichting digitaal zal worden verstuurd.
 • 9.2 Indien de plaatsing van een door een deelnemer ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt de kopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden, indien dat wordt verzocht.
 • 9.3 In de digitale nieuwsbrieven worden in ieder geval vermeld, c.q. opgenomen: mededelingen van het bestuur en van de commissiesen en mededelingen van de evenementen.
 • 9.4 De advertentietarieven in de ruimste zin van het woord worden door het bestuur bepaald. Het bestuur beslist omtrent de plaatsing van
  advertenties.

ARTIKEL 10. VERGOEDINGEN

 • 10.1 Voor vergoedingen is voorafgaande toestemming van het bestuur nodig. Mocht het bestuur hiervoor toestemming verlenen dan zal de vergoeding voor reiskosten worden gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer, tenzij de reis doelmatiger per auto kan worden gemaakt, in welk geval per gereden kilometer een bedrag wordt vergoed. De overige vergoedingen zijn gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten.
 • 10.2 De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat niet tot uitbetaling over dan nadat de declaratie door de voorzitter en secretaris of, als het de voorzitter of secretaris zelf of een niet bestuurslid betreft, door een ander daarvoor het meest in aanmerking komend bestuurslid voor akkoord is mede-ondertekend.
 • 10.3 Het bestuur kan schriftelijk bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies en op anderen die ter uitvoering van een bestuursopdracht kosten hebben gemaakt.