Statuten

Artikel 1. NAAM EN ZETEL

1. De vereniging draagt de naam: Bulldog Club Nederland.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer.

3. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag.

Artikel 2. DOEL

1. De vereniging heeft tot doel:

 • a. de instandhouding en verbetering van de raszuivere Engelse Bulldog;
 • b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden;
 • c. en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 • a. het via digitale wijze verstrekken van informatie aangaande de raszuivere Engelse Bulldog;
 • b. het geven van informatie en adviezen;
 • c. het organiseren van bijeenkomsten, evenementen, vergaderingen en seminars;
 • d. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de raszuivere Engelse Bulldog;
 • e. de rasstandaard van de raszuivere Engelse Bulldog zoals vastgesteld door The Kennel Club van Groot Brittannië en/of Federation Cynologique International te behouden;
 • f. het bevorderen en in stand houden van Internationale contacten aangaande de raszuivere Engelse Bulldog;
 • g. het opzetten van een verantwoord fokbeleid;
 • h. de belangen van haar aangesloten deelnemers te ondersteunen.

Artikel 3. VERHOUDING TOT DE RAAD VAN BEHEER

1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40531977, hierna te noemen: Raad van Beheer, en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. LIDMAATSCHAP

1. De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs.

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zijn toegelaten.

3. Leden van verdienste zijn zij, die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging.

4. Ereleden zijn zij, die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of voor de doelstelling van de vereniging.

5. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging hebben gebonden tot het betalen van een jaarlijkse donatie, waarvan het minimumbedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

6. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden worden daaronder de gewone leden, de leden van verdienste en de ereleden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.

7. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5

1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten, nadat men een verzoek daartoe schriftelijk bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

2. Als donateur kan men worden toegelaten, nadat men een verzoek daartoe schriftelijk met een opgave van de in het jaar van toelating te betalen donatie bij het bestuur

Artikel 6

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, indien het lid bij herhaling in strijd met de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen handelt of het belang van de vereniging door handelingen of gedragingen in ernstige mate heeft geschaad.

2. Alvorens tot schorsing over te gaan, wordt het betreffende lid door het bestuur gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen, tenzij naar het oordeel van het bestuur de schorsing niet kan worden uitgesteld om dringende redenen.

3. Gedurende de periode, waarin het lid is geschorst, kan hij de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:

 • a. door overlijden van het lid; indien een rechtspersoon lid van de vereniging is, eindigt zijn lidmaatschap, wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan;
 • b. door opzegging door het lid;
 • c. door opzegging namens de vereniging;
 • d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, die voor 1 december in het bezit van de secretaris moet zijn. De secretaris is verplicht de ontvangst van de kennisgeving binnen acht dagen schriftelijk aan het lid te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het lid voorts mogelijk:

 • a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
 • b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op 1 december niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. Deze opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft toch de bijdrage voor dat jaar door het lid volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 8. BESTUUR

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

2. De bestuursleden, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die bij deze akte in functie worden benoemd, worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. Zij worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Herbenoeming is mogelijk. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.

4. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt

5. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in artikel 12 voor zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

 • a. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
 • b. opzegging door het bestuurslid;
 • c. verstrijken van de benoemingsperiode;
 • d. ontslag door de algemene ledenvergadering.

2. Een bestuurslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

3. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in.

4. Een bestuurslid kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit van de algemene ledenvergadering tot schorsing of ontslag van een bestuurslid dient te worden genomen met twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zicht voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig beland heeft met een of meer bestuurders kan de algemene vergadering een of meerdere personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

Artikel 11. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

1. Algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste een maand door middel van een aan alle leden te verzenden schriftelijke of elektronische mededeling

2. Algemene ledenvergaderingen worden ten minste een maal per jaar gehouden en voorts, wanneer het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden.

3. Na ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering, die ten hoogste vier weken na de indiening van het verzoek moet worden gehouden. Indien het bestuur aan het verzoek binnen veertien dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor bijeenroeping van algemene ledenvergaderingen door het bestuur.

Artikel 12

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De gewone leden, leden van verdienste en ereleden hebben daarin ieder een stem. Een lid is bevoegd zich door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander lid te laten vertegenwoordigen.

2. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden de algemene ledenvergadering leiden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

3. Van het in de algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aan te wijzen lid van de vereniging notulen gemaakt. Deze notulen worden door de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

4. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt

6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen hadden verworven, tussen die personen, en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. De stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes, die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van een kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits het is genomen met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

10. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 13. GELDMIDDELEN

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, donaties van de donateurs, entreegelden, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle overige baten.

2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

3. Nieuwe leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

4. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard

Artikel 14. BOEKJAAR

1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste verenigingsjaar en boekjaar eindigen op eenendertig december van het jaar, waarin de vereniging is opgericht.

2. Jaarlijks wordt ten minste een algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen

3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. De commissie onderzoekt de in lid 2 en lid 4 bedoelde stukken.

Artikel 15. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement, met inachtneming van artikel 3, nadere regels vaststellen omtrent alle onderwerpen, waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken. Op besluiten tot vaststelling, wijziging, aanvulling of intrekking van een reglement is het bepaalde in artikel 16 van overeenkomstige toepassing.

3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.

Artikel 16. STATUTENWIJZIGING

1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden door een besluit van de algemene ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot die vergadering moet ten minste twee weken bedragen.

2. Degenen, die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór die vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, voor alle leden ter inzage leggen tot en met de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt ten minste twee en ten hoogste vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. De termijn voor de oproeping van deze tweede vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.

4. Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van die beperking.

5. De wijziging van de statuten treedt eerst in werking, nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.

6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid 6 bedoelde akte en van de volledige tekst van de na de wijziging geldende statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 17. OMZETTING, FUSIE, ONTBINDING EN VEREFFENING

1. Een besluit tot omzetting, fusie of ontbinding van de vereniging kan slechts door de algemene ledenvergadering worden genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordig zijn en met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen zes weken een tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen ongeachte het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De termijn voor de oproeping van deze tweede vergadering moet ten minste twee weken bedragen.

2. Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene ledenvergadering vereffenaars aan. Indien zij geen vereffenaars heeft aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. De algemene ledenvergadering wijst bij haar besluit tot ontbinding een andere kynologische vereniging aan, waaraan een eventueel batig saldo zal toevallen.

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 18. SLOTBEPALING

In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Artikel 19. OVERGANGSBEPALING

Artikel 3 van deze statuten zal pas in werking treden nadat de vereniging is aangesloten bij de Raad van Beheer, ten bewijze waarvan een verklaring door het bestuur van de vereniging bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd met de strekking dat de vereniging is aangesloten bij de Raad van Beheer.